Leerlingenzorg

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin de zorg omschreven staat voor alle leerlingen. Deze zorg wordt gecoördineerd door de interne begeleider. De kinderen die speciale zorg nodig hebben, kunnen opvallen door de scores bij de toetsen en de vorderingen door de jaren heen. Ook kan de leerkracht aangeven dat er veranderingen bij het kind optreden of er kan een signaal van thuis komen. Vanzelfsprekend kan het kind zelf ook aangeven dat het niet lekker gaat met hem of haar. Dit kan zowel zijn op het gebied van welbevinden of op het gebied van leren.

Als de leerkracht signaleert dat een leerling ergens problemen mee heeft gaat deze in eerste instantie zelf met materialen, behorend bij de methode, of andere materialen in de groep met de leerling aan het werk. Ook kan het zijn dat de hulpvraag voorgelegd wordt aan de interne begeleider of besproken wordt in het team. Als kinderen moeite hebben met de leerstof of als er emotionele problemen zijn passen wij op school het programma voor het kind in de groep aan.

Wanneer de interne begeleider ingeschakeld wordt, dan gebeurt dit in overleg met de ouders. De interne begeleider onderzoekt en/of observeert en stelt aan de hand van de verkregen gegevens i.s.m. de leerkracht en/of een externe deskundige een plan op. Hierbij kan hulp gevraagd worden van externe instanties zoals de helpdesk, een logopediste, de schoolverpleegkundige, de collegiale consulent (leerkracht speciaal onderwijs) etc.

Een plan wordt altijd met de ouders besproken, voordat ermee gewerkt wordt. Het kan bijv. betekenen, dat kinderen een eigen programma gaan volgen; bepaalde leerstof overslaan of extra leerstof en/of instructie krijgen.

Na ongeveer twee maanden wordt gekeken of het plan het juiste effect heeft gehad. Als dat het geval is wordt nog eens bekeken of de interne begeleider betrokken moet blijven bij een volgend plan. De stappen worden dan herhaald.

Wanneer een kind een aangepast programma heeft gekregen, dan is het over het algemeen zo dat het kind daarmee verder werkt, tenzij het weer aansluiting vindt bij de groep.
Om deze leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school twee Interne Begeleiders en een leerkracht extra zorg.

Wij gaan er vanuit dat er op de St. Sebastianusschool altijd “Werk aan de Winkel” blijft!

Documenten